No shame – Tuff London lyrics

Versuri-lyrics.info
Ohhh, ain’t it a shame. Tuff London lyrics
Video shame Only darkness in my life. Lyrics Tuff London – No shame
A little shame, a little shame. Oh yeaa yeaa
Listen.. Oh yeaa yeaa
Listen..(no shame)
Only darkness in my life. Can’t get it from this prideee. Can’t get it from this pride. Only darkness in my life. Ohhh, ain’t it a shame. Only darkness in my life. A little shame, a little shame.